Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-TARAFLAR

Satıcı Ad-Soyad: Özel Kenan Dursun Dil Merkezi (Bundan böyle “Satıcı” olarak anılacaktır.)

Satıcı T.C: ________

Satıcı Adres: Çamlaraltı Mh. Doğan Demircioğlu Cd. No:75/1 Pamukkale/DENİZLİ

Satıcı Telefon: (0 258) 213 63 13

1.2- ALICI

Alıcı Ad-Soyad: Özel Kenan Dursun Dil Merkezi firmasına ait https://www.kendukids.com e-ticaret sitesinden alışveriş yapan tüm kullanıcılar. (Bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır.)

Alıcı T.C: ________

Alıcı Adres: ________

Alıcı Telefon: ________

MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU

İşbu mesafeli satış sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) alıcının sipariş ettiği aşağıda özellikleri belirtilen ürünün, aşağıda belirtilen miktarda satışına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki hükümler gereğince alıcı ve satıcı taraf arasındaki hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkindir.

MADDE 3-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ, BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

3.1- Sözleşme konusu ürün sepetteki ürün sayısı kadar sipariş edilecektir ve özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir:

3.2- Sözleşme bedeli taraflarca Kendu Uygulama sayfasındaki türk lirası olarak kararlaştırılmıştır. Alıcı taraf, aynı gün içinde kararlaştırılan bedeli ödemelidir. Aksi halde satıcı tarafın teslimat yükümlülüğü ortadan kalkar.

Sözleşme bedelinin Banka Havalesi/Eft veya Banka/Kredi Kartı ödeme şekli ile ödenmesi kararlaştırılmıştır:

MADDE 4- SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşmenin alıcı tarafından onaylanması ile yürürlüğe girdiği kabul edilir. Alıcının satıcıdan satın almış olduğu ürünün teslim edilmesi ile sözleşme ifa edilmiş olur.

Sözleşme konusu ürün, ödeme onaylandıktan sonra alıcı tarafından satıcıya ait www.kendukids.com indirerek Dijital Ortamda teslim edilecektir.

Teslim adresi:

www.kendukids.com (Dijital Ortam’dan İndirilecektir.)

MADDE 5-TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Sözleşme konusu ürünün teslimat masrafları alıcıya aittir. Teslimat, alıcı tarafından sözleşme bedelinin satıcıya ödenmesi ile birlikte aynı gün içinde satıcı tarafından gerçekleştirilir. Alıcının kararlaştırılan bedeli sözleşme imzalandıktan aynı gün içinde ödememiş olması halinde, satıcı tarafın teslimat yükümü ortadan kalkar.

Fatura, ürünlerin teslimi esnasında alıcı tarafa dijital ortamda teslim edilecektir.

MADDE 6-ALICININ VE SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit ederek siparişi verilen ürüne ilişkin temel özellikleri, ürünün vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve eksiksiz verdiğini taahhüt eder.

Alıcı sözleşme konusu ürünü teslimden sonra gerekli özeni göstererek gözden geçirmelidir. Eğer teslim almadan önce muayene yapılmaz ise, ayıplı ürünlere ilişkin sorumluluk kendisine aittir.

Satıcı, sözleşme konusu ürünün ilgili mevzuata uygun olarak, sağlam, eksiksiz, ürünün belirtilen özelliklerine uygun ve mevcut ise garanti belgesi ve kullanım kılavuzu ile birlikte alıcı tarafa teslim ile yükümlüdür.

MADDE 7-HASARA İLİŞKİN SORUMLULUK

Kanundan durumun gereğinden veya sözleşmede öngörülen özel koşullardan doğan ayrık haller dışında satılanın yarar ve hasarı taşınır satışlarında zilyetliğin devri anına kadar satıcıya aittir. Taşınır satışlarında, alıcının satılanın zilyetliğini devralmada temerrüde düşmesi durumunda zilyetliğin devri gerçekleşmişçesine satılanın yarar ve hasarı alıcıya geçer. Satıcı alıcının isteği üzerine satılanı ifa yerinde başka bir yere gönderirse yarar ve hasar satılanın taşıyıcıya teslim edildiği anda alıcıya geçer.

MADDE 8-AYIBA KARŞI TEKEFFÜL

Satıcı taraf sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz ve sözleşmede belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim etmekle yükümlüdür.

Ancak alıcı ve satıcı taraf arasındaki anlaşma uyarınca yarar ve hasarın alıcıya geçmesi anında sözleşme konusu taşınır malda mevcut olan ve sonradan ortaya çıkan ayıplardan, satıcı taraf sorumlu tutulamaz.

Ancak satıcı taraf satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurlu ise, satıcının ayıptan doğan sorumluluğunu kaldıracak herhangi bir düzenleme yapılamaz. Ağır kusurlu olan satıcı taraf, sözleşme konusu üründeki ayıbın süresi içinde bildirilmediğini ileri sürerek sorumluluktan kısmen de olsa kurtulamaz.

MADDE 9-MÜCBİR SEBEPLER

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkması ile taraflardan birinin veya ikisinin sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya bunları kararlaştırılan zamanda yerine getirmelerinin önüne geçen durumlar mücbir sebep olarak nitelendirilir. Mücbir sebep hallerinin (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, grev, lokavt, üretim tesislerinde önemli ölçüde arıza) var olması durumunda, mücbir sebepten dolayı borcunu ifa edemeyen taraf diğer tarafa durumu derhal yazılı olarak bildirecektir.

MADDE 10- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümü için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli yetkilidir. Alıcının ürün ve hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


SÖZLEŞME İMZALANMA TARİHİ:
Ödeme Yapıldığı Tarih.

ALICI İMZA

SATICI İMZA